Lagskasser

Informasjon angående rutiner for lagskasser

Bankkonti skal være tilknyttet idrettslaget. Hovedregel er at alle midler som er tjent i idrettslagets regi skal innbetales til idrettslagets konto og inngå i regnskapet. Dette gjelder alt av midler som salg, sponsormidler, dugnad osv. Også lagskasser!

— Norges Fotballforbund

 

Norges Idrettsforbund sier "Bankkonti skal være tilknyttet idrettslaget. Hovedregel er at alle midler som er tjent i idrettslagets regi skal innbetales til idrettslagets konto og inngå i regnskapet. Dette gjelder alt av midler som salg, sponsormidler, dugnad osv. Også lagskasser!"

FKF følger retningslinjene fra NIF og presiserer at det ikke er anledning til å benytte seg av private lagkasser, men at alle lagskasser skal være i regi av idrettslaget. Dette gjøres først og fremst fordi det gir et bedre inntrykk av den totale omsetningen i klubben, noe som igjen sørger for økt støtte til klubben. Det gjøres også for å redusere muligheten for at lag havner i konflikter relatert til håndtering av penger. 

                                           
Når man ønsker å opprette en lagskasse på vegne av et lag sender man en mail til okonomi@fkfyllingsdalen.no hvor man opplyser om følgende:

 1. Hvilke(t) lag det gjelder
 2. Hvilke to personer som har anledning til å få refundert beløp fra den aktuelle (vanligvis kasserer og lagleder)
  • Fullt navn på disse to personene
  • E-post til disse to personene
  • Kontonummer til personene
  • Telefonnummer til personene
 3. En indikasjon på hvilke type utlegg kasserer kan melde inn

Man kan velge at det er kun 1 person som får levere bilag og dermed får refundert beløp, men alle bilag til/forespørsler angående lagskassen skal ha den andre personen på kopi.
 

Rutiner for forskjellige typer innskudd

 

Direkte innbetalinger

Direkte innbetalinger til lagskonto gjøres til 3633.56.50888, og merkes med navn på lag, navn på betaler og hva det gjelder.

Innsamling/spleis/etc fra foreldre

Hvis det er ønskelig å samle inn penger i foreldregruppen til diverse tiltak for laget kan det opprettes en Vipps-konto for laget hvor kasserer kan holde oversikt over hvem som har betalt inn hvor mye og når. Hvis dette er ønskelig sender man en e-post til okonomi@fkfyllingsdalen.no  med opplysninger om lagets navn og navnet på 2 personer som skal ha innsyn på vipps-kontoen. Kostnaden ved bruk av Vipps dekkes av laget og er pt 1,75% av transaksjonssummen.

Tilskudd

FKF driftskontonummer: 3633.56.50888

— FK Fyllingsdalen

Hvis man skal søke om tilskudd fra stiftelser, banker el skal FKF sitt driftskontonummer oppgis:  3633.56.50888.  

En kopi av søknaden sendes til okonomi@fkfyllingsdalen.no merket med lagets navn. Hvis man er så heldig å få innvilget en søknad sender man en mail til samme mailadresse med info om beløp som er innvilget, hvem det er innvilget fra og navn på laget som har mottatt beløpet. Legg også ved bekreftelsen om tilskudd. 


Sponsormidler

Klubbens spillerdrakter er ikke tilgjengelig for egne lagssponsorer. Draktene er forbeholdt klubbens egen hovedsamarbeidspartnere og sponsorer. Alle lag har derimot mulighet til å hente inn støtte fra sponsorer som bidrag til utstyr, turneringer, eller andre sosiale arrangementer.

Det er styret som har hovedansvaret for klubbens sponsorarbeid. Klubben skal alltid forespørres før man tar kontakt med en sponsor som ønsker eksponering/trykk på FK Fyllingsdalens offisielle klubbkolleksjon eller klubbens nettsteder. Dette fordi vi ønsker å forhindre at avtaler gjøres med aktører som er i konkurranse eller konflikt med klubbens egne sponsorer. Henvendelse gjøres per e-post til post@fkfyllingsdalen.no og sponsoravtalen skal godkjennes av styret/styreleder (avhengig av avtalens størrelse). Vi prøver å etterstrebe at alle avtaler skal være skriftlig. 


Ved godkjent sponsoravtale er klubben behjelpelig med fakturering overfor sponsor slik at alt foregår riktig. Hvis bedriften ønsker en faktura tilsendt må følgende opplysninger sendes til okonomi@fkfyllingsdalen.no

 1. Hvilket lag det gjelder
 2. Firmanavn
 3. Organisasjonsnummer
 4. Adresse
 5. Kontaktperson
 6. E-postadresse hvor fakturaen skal sendes
 7. Beløp
 8. Om beløpet er med eller uten mva

Oppgi om det dreier seg om støtte (det er uten moms), eller om den bedrifte skal profileres med trykk på klære. Sistnevnte faktureres med moms. 

Husk at det vil tilkomme kostnader ved trykking av logoer, og at det kan være lurt å prøve å få dette dekket av sponsorer også. Se for øvrig klubbens sponsorreglement for ytterligere informasjon ang. hvor man har anledning til å trykke logoer og hvordan vi følger opp våre sponsorer.

Rutiner for uttak

Hvis et lag skal foreta et større kjøp, som f. eks utstyr til hele laget på Sport 1/reise/ påmelding til turnering etc, så kan man få sendt fakturaen direkte til klubben. Da tar man kontakt på okonomi@fkfyllingsdalen.no på forhånd for godkjenning. 


Kvittering på utlegg som er gjort sendes inn via Hoopit-appen. Ta et godt bilde av kvitteringen med mobilen. Pass på at den er lesbar og at hele kvitteringen vises. I Hoopit velger du funksjonen "Mer" og så "Utlegg og krav". Kun dem som er satt opp som økonomiansvarlig i laget har mulighet til å benytte denne funksjonen. I emnefeltet skrives "G/J årskull lag x og Fornavn Etternavn" på den som skal ha pengene refundert.


Generelt om føring av lagkasser

Alle tilskudd, støtte eller sponsormidler som er innbetalt klubbens lagskassekonto blir merket med lagets navn i regnskapet. Kasserer eller lagleder kan ved henvendelse 1 gang pr. måned få oppdatert status på lagets bankkonto. Dette etterspør man eventuelt ved å sende mail til okonomi@fkfyllingsdalen.no.

Dersom lag opphører tilfaller innestående idrettslaget. Det er ikke anledning til å fordele innestående på medlemmene. Dersom lag slås sammen følger lagskassen med til nytt lag. Dersom lag deles opp fordeles lagskassen på det antall spillere hvert lag får. 

Har deres spørsmål så ta kontakt på okonomi@fkfyllingsdalen.no